Bạn là người BÌNH ĐỊNH

YÊU BÌNH ĐỊNH nhé

Chủ nhật, 04/06/2023 , Bình Định


Lịch cúp điện Bình Định 04/06/2023

Điện Lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực

Điện lực Phù Mỹ

04/06/2023 Cúp điện từ 07:45 11:05

Khu vực : EH539766 Công ty CP NLTT Việt Nam Việt


Lý do : Cắt điện ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Quy Nhơn

04/06/2023 Cúp điện từ 06:00 12:00

Khu vực : AH539049 TBA LD sữa BĐ2


Lý do : Vệ sinh, bảo dưỡng tủ điện hạ áp TBA Cty Liên doanh sữa Bình Định-Đột xuất-

Điện Lực Bồng Sơn

04/06/2023 Cúp điện từ 07:34 09:34

Khu vực : CC532182 TBA Bình Đê


Lý do : cắt điện ngăn ngừa sự cố-Sự cố-

Điện Lực Bồng Sơn

04/06/2023 Cúp điện từ 07:34 09:34

Khu vực : CC533156 TBA Túy Thạnh


Lý do : cắt điện ngăn ngừa sự cố-Sự cố-

Điện Lực Bồng Sơn

04/06/2023 Cúp điện từ 07:34 09:34

Khu vực : CC533157 TBA Hy Văn


Lý do : cắt điện ngăn ngừa sự cố-Sự cố-

Điện Lực Bồng Sơn

04/06/2023 Cúp điện từ 07:34 09:34

Khu vực : CC533158 TBA Túy Sơn


Lý do : cắt điện ngăn ngừa sự cố-Sự cố-

Điện Lực Bồng Sơn

04/06/2023 Cúp điện từ 07:34 09:34

Khu vực : CC533159 TBA An Đỗ


Lý do : cắt điện ngăn ngừa sự cố-Sự cố-

Điện Lực Bồng Sơn

04/06/2023 Cúp điện từ 07:34 09:34

Khu vực : CC533160 TBA Cẩn Hậu


Lý do : cắt điện ngăn ngừa sự cố-Sự cố-

Điện Lực Bồng Sơn

04/06/2023 Cúp điện từ 07:34 09:34

Khu vực : CC533161 TBA La Vuông


Lý do : cắt điện ngăn ngừa sự cố-Sự cố-

Điện Lực Bồng Sơn

04/06/2023 Cúp điện từ 07:34 09:34

Khu vực : CC533185 TBA Tường Sơn


Lý do : cắt điện ngăn ngừa sự cố-Sự cố-

Điện Lực Bồng Sơn

04/06/2023 Cúp điện từ 07:34 09:34

Khu vực : CC533186 TBA An Hội Bắc


Lý do : cắt điện ngăn ngừa sự cố-Sự cố-

Điện Lực Bồng Sơn

04/06/2023 Cúp điện từ 07:34 09:34

Khu vực : CC573173 TBA Cẩn Hậu 2


Lý do : cắt điện ngăn ngừa sự cố-Sự cố-

Điện Lực Bồng Sơn

04/06/2023 Cúp điện từ 07:34 09:34

Khu vực : CC573226 TBA Hy Văn 2


Lý do : cắt điện ngăn ngừa sự cố-Sự cố-

Điện Lực Bồng Sơn

04/06/2023 Cúp điện từ 07:34 09:34

Khu vực : CC573234 TBA Túy Sơn 2


Lý do : cắt điện ngăn ngừa sự cố-Sự cố-

Điện Lực Bồng Sơn

04/06/2023 Cúp điện từ 07:34 09:34

Khu vực : CC573238 TBA UB Hoài Sơn


Lý do : cắt điện ngăn ngừa sự cố-Sự cố-

Điện Lực Bồng Sơn

04/06/2023 Cúp điện từ 07:34 09:34

Khu vực : CC573261 TBA Bình Đê 2


Lý do : cắt điện ngăn ngừa sự cố-Sự cố-

Điện Lực Bồng Sơn

04/06/2023 Cúp điện từ 07:34 09:34

Khu vực : CH539044 TBA Hồ cẩn hậu (XN thủy lợi 1)


Lý do : cắt điện ngăn ngừa sự cố-Sự cố-

Điện Lực Bồng Sơn

04/06/2023 Cúp điện từ 07:34 09:34

Khu vực : CH539045 TBA CP ĐT và KD TH Thương Thảo


Lý do : cắt điện ngăn ngừa sự cố-Sự cố-

Điện Lực Bồng Sơn

04/06/2023 Cúp điện từ 07:34 09:34

Khu vực : CH539049 TBA 750KVA Cty TNHH XDTH Kim Thành ( Túy sơn)


Lý do : cắt điện ngăn ngừa sự cố-Sự cố-

Điện Lực Bồng Sơn

04/06/2023 Cúp điện từ 07:34 09:34

Khu vực : CH539051 TBA 560 KVA Cty TNHH SX TM Thiên Mã


Lý do : cắt điện ngăn ngừa sự cố-Sự cố-

Điện Lực Bồng Sơn

04/06/2023 Cúp điện từ 07:34 09:34

Khu vực : CH539181 CTy May Hoài Sơn


Lý do : cắt điện ngăn ngừa sự cố-Sự cố-

Điện Lực Bồng Sơn

04/06/2023 Cúp điện từ 07:34 09:34

Khu vực : CH539231 TBA Cty ICV Việt Nam-Trạm trộn Quãng Ngài-Hoài Nhơn


Lý do : cắt điện ngăn ngừa sự cố-Sự cố-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DC530200 TBA An Nội


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DC530203 TBA M3


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DC530204 TBA Đồng Binh


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DC530205 TBA Vĩnh Hoà


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DC530206 TBA Vĩnh Bình


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DC530207 TBA Vĩnh Thái


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DC530208 TBA Vĩnh Trường


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DC530209 TBA M2


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DD535007 TBA Tinh Bột Sắn Đồng Tâm 1


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DD535027 TBA DMT Hiệp Thành


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DD535028 TBA ĐMT Quỳnh Anh


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH523071 TBA Kho Bạc Nhà Nước Vĩnh Thạnh


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH531018 TBA Vĩnh Hảo 1


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH531020 TBA UB Huyện


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH531021 TBA Tà Má


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH531022 TBA Thạnh Quang


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH531023 TBA Định Bình 3


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH531024 TBA Định Thiền


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH531025 TBA Thác Hải


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH531026 TBA L5


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH531027 TBA L3


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH531028 TBA Định Nhì


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH531029 TBA Bưu Cục Định Bình


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH531030 TBA Định Bình 1


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH531031 TBA Định Tố


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH531032 TBA Trung Tâm Huyện


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH531033 TBA Ba Na


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH531034 TBA TT Y Tế Vĩnh Thạnh


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH531035 TBA Hà Rơn


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH531036 TBA Vĩnh Khương


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH531037 TBA Vĩnh Phúc


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH531038 TBA Vĩnh Thọ


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH532002 TBA Thủy Điện Tiên Thuận 1


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH532004 UBND Xã Vĩnh Thịnh


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH532006 TBA Gạch ngói Tà Súc


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH532007 TBA Khu Dân Cư Định An


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH532010 TBA khu dân cư xã Vĩnh Hiệp


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH532069 TBA Hiệp Thành


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH532070 TBA Gạch Vĩnh Thạnh


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH532072 Khu Dân Cư Thị Trấn Vĩnh Thạnh


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH533018 TBA An Ngoại


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH533019 TBA Vĩnh Định


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH533020 TBA Vĩnh Giang


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH533021 TBA Vĩnh Cửu


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH533022 TBA Hồ Hòn Lập


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH533024 TBA Đồng Binh 2


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH533025 TBA Đồng Binh 3


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH533033 TBA Trung Sơn


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH534064 TBA UBND Xã Vĩnh Hiệp


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

04/06/2023 Cúp điện từ 14:02 16:08

Khu vực : DH534088 TBA Chiếu sáng ĐT 637 thị trấn Vĩnh Thạnh


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GC530258 Phong An


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GC530259 Bắc Phong An


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GC530608 TBA Kiều Thọ


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GC530615 TBA Hòa Dõng


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GC530616 TBA Kiều Huyên


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GC530619 TBA Xuân An


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GC530620 TBA Xuân Chánh


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GC530622 TBA Chánh Lý


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GC530623 TBA Chánh Lạc


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GC530639 TBA Kiều Đông


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GC530642 TBA Chánh Liêm Nam


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GC530646 Đồng Kôm 2


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GC530654 Gò Dê


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GC530656 Xuân Quang


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GC530868 Bắc Phong An 2


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GC530870 Phú Gia Nam


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GC530872 Hòa Dõng 4


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GC530901 Gò Dê 2


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GC530910 Chánh Lạc 2


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GC530922 An Kiều 4


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GD539117 DELTA-2


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GD539183 ĐMT INVEST HTN


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GD539184 ĐMT SMW


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GH539038 NMM Nhà Bè


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GH539050 Innanu


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GH539077 Delta


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GH539107 Cấp nước sinh hoạt xã Cát Tường


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GH539113 Bao bì VINAPACK


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GH539147 Chiếu sáng số 2


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GH539157 chiếu sáng Cát Tường


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phù Cát

04/06/2023 Cúp điện từ 14:47 16:49

Khu vực : GH539196 Ngọc Cẩm


Lý do : Xử lý ngăn ngừa sự cố-Đột xuất-

Điện Lực Phú Phong

05/06/2023 Cúp điện từ 07:00 13:00

Khu vực : DH531020 TBA UB Huyện


Lý do : Xử lý lèo nhánh rẽ 22kV tại C67-XT471/C72-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong

05/06/2023 Cúp điện từ 14:00 16:30

Khu vực : DH533025 TBA Đồng Binh 3


Lý do : Tháo 03 FCO phân đoạn và đấu tắt phân đoạn Tại vị trí PĐ. Đồng Binh - Hà Nhe (C69) -XT472/C72-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong

05/06/2023 Cúp điện từ 14:00 16:30

Khu vực : DH533024 TBA Đồng Binh 2


Lý do : Tháo 03 FCO phân đoạn và đấu tắt phân đoạn Tại vị trí PĐ. Đồng Binh - Hà Nhe (C69) -XT472/C72-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

05/06/2023 Cúp điện từ 07:15 09:15

Khu vực : AC530834 Diên Hồng 2


Lý do : CBM cấp độ 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

05/06/2023 Cúp điện từ 07:15 15:15

Khu vực : AH531004 TBA Quốc Thắng2


Lý do : Thay FCO, Thay tủ điện TBA Quốc Thắng 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

05/06/2023 Cúp điện từ 07:15 11:15

Khu vực : AC530213 DC Bông Hồng


Lý do : Thay FCO, thay dây dẫn từ FCO xuống MBA, tách chống sét van-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

05/06/2023 Cúp điện từ 07:15 15:15

Khu vực : AH539268 TBA Chiếu Sáng Cầu Thị Nại


Lý do : Thay FCO, Thay tủ điện TBA Quốc Thắng 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

05/06/2023 Cúp điện từ 09:30 11:30

Khu vực : AC530871 Diên Hồng 3


Lý do : CBM cấp độ 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

05/06/2023 Cúp điện từ 13:45 15:45

Khu vực : AC530611 Hỏa Xa 2


Lý do : CBM cấp độ 2-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát

05/06/2023 Cúp điện từ 07:30 16:30

Khu vực : GC530637 TBA Mỹ Thuận 2


Lý do : Thay phụ kiển đường dây 22kV, lắp chụp đầu cột, thay đầu cốt bằng ống nối dây đường dây 22kV ( SCL), lắp yếm chống gãy đầu cốt nhánh rẽ đường dây 22kV, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát

05/06/2023 Cúp điện từ 07:30 16:30

Khu vực : GC530613 TBA Mỹ Long


Lý do : Thay phụ kiển đường dây 22kV, lắp chụp đầu cột, thay đầu cốt bằng ống nối dây đường dây 22kV ( SCL), lắp yếm chống gãy đầu cốt nhánh rẽ đường dây 22kV, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát

05/06/2023 Cúp điện từ 07:30 16:30

Khu vực : GC530614 TBA Mỹ Thuận


Lý do : Thay phụ kiển đường dây 22kV, lắp chụp đầu cột, thay đầu cốt bằng ống nối dây đường dây 22kV ( SCL), lắp yếm chống gãy đầu cốt nhánh rẽ đường dây 22kV, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát

05/06/2023 Cúp điện từ 07:30 16:30

Khu vực : GC530640 TBA Hội Lộc 2


Lý do : Thay phụ kiển đường dây 22kV, lắp chụp đầu cột, thay đầu cốt bằng ống nối dây đường dây 22kV ( SCL), lắp yếm chống gãy đầu cốt nhánh rẽ đường dây 22kV, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát

05/06/2023 Cúp điện từ 07:30 16:30

Khu vực : GC530611 TBA Hưng Mỹ 3


Lý do : Thay phụ kiển đường dây 22kV, lắp chụp đầu cột, thay đầu cốt bằng ống nối dây đường dây 22kV ( SCL), lắp yếm chống gãy đầu cốt nhánh rẽ đường dây 22kV, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát

05/06/2023 Cúp điện từ 07:30 16:30

Khu vực : GH539042 Đá Đông Á


Lý do : Thay phụ kiển đường dây 22kV, lắp chụp đầu cột, thay đầu cốt bằng ống nối dây đường dây 22kV ( SCL), lắp yếm chống gãy đầu cốt nhánh rẽ đường dây 22kV, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát

05/06/2023 Cúp điện từ 07:30 16:30

Khu vực : GH539091 Mỏ đá đông Á 3


Lý do : Thay phụ kiển đường dây 22kV, lắp chụp đầu cột, thay đầu cốt bằng ống nối dây đường dây 22kV ( SCL), lắp yếm chống gãy đầu cốt nhánh rẽ đường dây 22kV, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát

05/06/2023 Cúp điện từ 07:30 16:30

Khu vực : GH539054 Tân Long Granite


Lý do : Thay phụ kiển đường dây 22kV, lắp chụp đầu cột, thay đầu cốt bằng ống nối dây đường dây 22kV ( SCL), lắp yếm chống gãy đầu cốt nhánh rẽ đường dây 22kV, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát

05/06/2023 Cúp điện từ 07:30 16:30

Khu vực : GH539056 Đá Đông Á 2


Lý do : Thay phụ kiển đường dây 22kV, lắp chụp đầu cột, thay đầu cốt bằng ống nối dây đường dây 22kV ( SCL), lắp yếm chống gãy đầu cốt nhánh rẽ đường dây 22kV, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát

05/06/2023 Cúp điện từ 07:30 16:30

Khu vực : GH539110 Đá Đông Á 4


Lý do : Thay phụ kiển đường dây 22kV, lắp chụp đầu cột, thay đầu cốt bằng ống nối dây đường dây 22kV ( SCL), lắp yếm chống gãy đầu cốt nhánh rẽ đường dây 22kV, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phù Cát

05/06/2023 Cúp điện từ 07:30 16:30

Khu vực : GC530612 TBA Hội Lộc


Lý do : Thay phụ kiển đường dây 22kV, lắp chụp đầu cột, thay đầu cốt bằng ống nối dây đường dây 22kV ( SCL), lắp yếm chống gãy đầu cốt nhánh rẽ đường dây 22kV, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

06/06/2023 Cúp điện từ 07:15 09:15

Khu vực : AC539088 Bình Hà


Lý do : CBM cấp độ 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

06/06/2023 Cúp điện từ 07:45 11:15

Khu vực : AC530612 Đống Đa 1


Lý do : Thay 3 FCO NR TBA Đống Đa 1, bằng phương pháp Hotline-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

06/06/2023 Cúp điện từ 09:30 11:30

Khu vực : AC539056 Hoàng Hoa Thám 3


Lý do : CBM cấp độ 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

06/06/2023 Cúp điện từ 13:45 15:45

Khu vực : AC530659 Phạm Hồng Thái


Lý do : CBM cấp độ 2-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong

06/06/2023 Cúp điện từ 07:00 17:00

Khu vực : DC530210 TBA M6-2


Lý do : Thay sứ đường dây 22kV (CT. SCL Q2-2023) từ C53/54/153 đến C53/54/192-XT472/C71-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ

06/06/2023 Cúp điện từ 14:45 16:15

Khu vực : EC538139 TRÀ BÌNH


Lý do : Sang tải ĐZ 0,4kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong

06/06/2023 Cúp điện từ 07:00 17:00

Khu vực : DC530211 TBA M6-1


Lý do : Thay sứ đường dây 22kV (CT. SCL Q2-2023) từ C53/54/153 đến C53/54/192-XT472/C71-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ

06/06/2023 Cúp điện từ 14:45 16:15

Khu vực : EC538149 BÌNH TÂN 2


Lý do : Sang tải ĐZ 0,4kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài

06/06/2023 Cúp điện từ 07:45 10:45

Khu vực : FC53A812 Phước Thành 11


Lý do : Thay MBA để bảo dưỡng SC-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn

07/06/2023 Cúp điện từ 07:00 15:20

Khu vực : BC530146 Tây Quảng Nghiệp


Lý do : Di dời TBA Tân Dương theo yêu cầu địa phương.-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn

07/06/2023 Cúp điện từ 07:00 15:20

Khu vực : BC530251 KDC Phò An


Lý do : Di dời TBA Tân Dương theo yêu cầu địa phương.-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn

07/06/2023 Cúp điện từ 07:00 15:20

Khu vực : BC530401 Tân Dân XBT


Lý do : Di dời TBA Tân Dương theo yêu cầu địa phương.-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn

07/06/2023 Cúp điện từ 07:00 15:20

Khu vực : BC530402 Tân Dương XBT


Lý do : Di dời TBA Tân Dương theo yêu cầu địa phương.-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn

07/06/2023 Cúp điện từ 07:00 15:20

Khu vực : BC530409 Nhơn An 3


Lý do : Di dời TBA Tân Dương theo yêu cầu địa phương.-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn

07/06/2023 Cúp điện từ 07:00 15:20

Khu vực : BC530415 Tân Dương 2


Lý do : Di dời TBA Tân Dương theo yêu cầu địa phương.-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn

07/06/2023 Cúp điện từ 07:00 15:20

Khu vực : BC530440 Tân Dân 2


Lý do : Di dời TBA Tân Dương theo yêu cầu địa phương.-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn

07/06/2023 Cúp điện từ 07:00 15:20

Khu vực : BC530451 TBA Tân Dân 3


Lý do : Di dời TBA Tân Dương theo yêu cầu địa phương.-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

07/06/2023 Cúp điện từ 07:15 09:15

Khu vực : AC530859 Nguyễn Chánh


Lý do : CBM cấp độ 2-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn

07/06/2023 Cúp điện từ 07:00 15:20

Khu vực : BD534080 Trọng Nguyên SOLAR


Lý do : Di dời TBA Tân Dương theo yêu cầu địa phương.-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

07/06/2023 Cúp điện từ 07:15 12:15

Khu vực : AH532012 TBA Minh Tuấn


Lý do : Tháo 3 Lèo NR TBA Minh Tuấn, bằng phương pháp Hotline-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn

07/06/2023 Cúp điện từ 07:00 15:20

Khu vực : BH534003 Ánh Hải


Lý do : Di dời TBA Tân Dương theo yêu cầu địa phương.-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

07/06/2023 Cúp điện từ 09:30 11:30

Khu vực : AC530658 Nguyễn Hữu Thọ


Lý do : CBM cấp độ 2-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn

07/06/2023 Cúp điện từ 07:00 15:20

Khu vực : BH534005 Biểu Chánh


Lý do : Di dời TBA Tân Dương theo yêu cầu địa phương.-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

07/06/2023 Cúp điện từ 13:45 15:45

Khu vực : AC530649 Phan Chu Trinh 2


Lý do : CBM cấp độ 2-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn

07/06/2023 Cúp điện từ 07:00 15:20

Khu vực : BH534006 Chiếu Sáng QL1A Số 3


Lý do : Di dời TBA Tân Dương theo yêu cầu địa phương.-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn

07/06/2023 Cúp điện từ 07:00 15:20

Khu vực : BH534014 Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm An Nhơn


Lý do : Di dời TBA Tân Dương theo yêu cầu địa phương.-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn

07/06/2023 Cúp điện từ 07:15 11:15

Khu vực : CC573198 TBA UB Hoài Hảo 3


Lý do : Hoán chuyển MBA UB Hoài Hảo 3-160kVA đang non tải cho MBA 100kVA TBA Hội Phú đang đầy tải-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn

07/06/2023 Cúp điện từ 08:15 10:15

Khu vực : CC533187 TBA Hội Phú - Hoài Hảo


Lý do : Hoán chuyển MBA Hội Phú-100kVA đang đầy tải bằng MBA 160kVA TBA UB Hoài Hảo 3 đang non tải.-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn

07/06/2023 Cúp điện từ 07:20 09:30

Khu vực : BH532014 Lê Thị Phải


Lý do : Thay ĐK hệ thống đo đếm-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn

07/06/2023 Cúp điện từ 11:00 12:40

Khu vực : BH533034 XN May An Nhơn


Lý do : Thay ĐK hệ thống đo đếm-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong

07/06/2023 Cúp điện từ 06:30 11:30

Khu vực : DC538011 TBA UB Tây Bình


Lý do : Thay dây SCL quý 2 -2023 từ Cột TBA đến C105-XT472/C71-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ

07/06/2023 Cúp điện từ 07:00 09:15

Khu vực : EC530316 TBA CHÁNH TƯỜNG XBT


Lý do : Thay CSV, thí nghiệm MBA-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong

07/06/2023 Cúp điện từ 06:30 16:30

Khu vực : DC538011 TBA UB Tây Bình


Lý do : Thay dây SCL quý 2 -2023 từ cột C106 đến C111 ĐZ 0,4kV lộ 1 TBA UB. Tây Bình-XT472/C71-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ

07/06/2023 Cúp điện từ 13:45 16:00

Khu vực : EC538072 XUÂN THẠNH 4


Lý do : Bảo dưỡng, thí nghiệm MBA, thay rack hỏng-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong

07/06/2023 Cúp điện từ 07:00 09:15

Khu vực : DH531036 TBA Vĩnh Khương


Lý do : CBM cấp độ 2 TBA Vĩnh Khương (C47a/2/9-XT471/C72)-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong

07/06/2023 Cúp điện từ 07:30 10:00

Khu vực : DC534076 TBA Hòa Sơn 4


Lý do : Di dời ĐZ 0,4kV (Theo yêu cầu của UBND xã Bình Tường) tại vị trí C107/1 TBA Hòa Sơn 4- XT474/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong

07/06/2023 Cúp điện từ 09:30 11:30

Khu vực : DH531038 TBA Vĩnh Thọ


Lý do : CBM cấp độ 2 TBA Vĩnh Thọ (C47a/21-XT471/C72)-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong

07/06/2023 Cúp điện từ 13:30 15:15

Khu vực : DH533019 TBA Vĩnh Định


Lý do : CBM cấp độ 2 TBA Vĩnh Định (C2-1/30) - XT472/C72-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong

07/06/2023 Cúp điện từ 15:30 17:00

Khu vực : DH533021 TBA Vĩnh Cửu


Lý do : CBM cấp độ 2 TBA Vĩnh Cửu (C2-2/37) - XT472/C72-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài

07/06/2023 Cúp điện từ 07:15 08:45

Khu vực : FH539108 Granite Hoàng Việt


Lý do : Kiểm tra CBM cấp độ 2 TBA phân phối-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài

07/06/2023 Cúp điện từ 09:00 10:30

Khu vực : FH539137 Trung Việt


Lý do : Kiểm tra CBM cấp độ 2 TBA phân phối-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài

07/06/2023 Cúp điện từ 10:45 12:15

Khu vực : FH539071 Nhật Quang


Lý do : Kiểm tra CBM cấp độ 2 TBA phân phối-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài

07/06/2023 Cúp điện từ 14:15 15:45

Khu vực : FH531049 Xưởng Gạch Không Nung


Lý do : Kiểm tra CBM cấp độ 2 TBA phân phối-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Tài

07/06/2023 Cúp điện từ 16:00 17:30

Khu vực : FH539046 Bơm Cty Bia


Lý do : Kiểm tra CBM cấp độ 2 TBA phân phối-Kế hoạch-

Điện Lực Hoài Ân

07/06/2023 Cúp điện từ 07:30 10:30

Khu vực : IC530146 TBA Tân Xuân.


Lý do : Xử lý tiếp xúc 03FCO NR Tân Xuân, thay MBA 160kVA Tân Xuân-Kế hoạch-

Điện Lực Hoài Ân

07/06/2023 Cúp điện từ 07:30 10:30

Khu vực : IC530170 TBA Đồng Tranh


Lý do : Xử lý tiếp xúc 03FCO NR Tân Xuân, thay MBA 160kVA Tân Xuân-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

08/06/2023 Cúp điện từ 07:00 11:00

Khu vực : AC530640 TĐC Bắc Nhơn Phước


Lý do : Lắp xà, sứ đỡ cáp và đấu đầu cáp ngầm ĐZ 22kV vào 3 đầu cực phía dưới PĐ Khe Đá 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

08/06/2023 Cúp điện từ 07:00 11:00

Khu vực : AC539009 Nhơn Phước 1


Lý do : Lắp xà, sứ đỡ cáp và đấu đầu cáp ngầm ĐZ 22kV vào 3 đầu cực phía dưới PĐ Khe Đá 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

08/06/2023 Cúp điện từ 07:00 11:00

Khu vực : AC539010 Nhơn Phước 2


Lý do : Lắp xà, sứ đỡ cáp và đấu đầu cáp ngầm ĐZ 22kV vào 3 đầu cực phía dưới PĐ Khe Đá 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

08/06/2023 Cúp điện từ 07:00 11:00

Khu vực : AC539011 Nhơn Phước 3


Lý do : Lắp xà, sứ đỡ cáp và đấu đầu cáp ngầm ĐZ 22kV vào 3 đầu cực phía dưới PĐ Khe Đá 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

08/06/2023 Cúp điện từ 07:00 11:00

Khu vực : AC539126 TBA Bắc Nhơn Phước 1


Lý do : Lắp xà, sứ đỡ cáp và đấu đầu cáp ngầm ĐZ 22kV vào 3 đầu cực phía dưới PĐ Khe Đá 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

08/06/2023 Cúp điện từ 07:00 11:00

Khu vực : AC539127 TBA Bắc Nhơn Phước 2


Lý do : Lắp xà, sứ đỡ cáp và đấu đầu cáp ngầm ĐZ 22kV vào 3 đầu cực phía dưới PĐ Khe Đá 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

08/06/2023 Cúp điện từ 07:00 11:00

Khu vực : AH531040 TBA Tăng áp Nhơn Phước


Lý do : Lắp xà, sứ đỡ cáp và đấu đầu cáp ngầm ĐZ 22kV vào 3 đầu cực phía dưới PĐ Khe Đá 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

08/06/2023 Cúp điện từ 07:00 11:00

Khu vực : AH539329 TBA Chiếu sáng Bắc Nhơn Phước


Lý do : Lắp xà, sứ đỡ cáp và đấu đầu cáp ngầm ĐZ 22kV vào 3 đầu cực phía dưới PĐ Khe Đá 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

08/06/2023 Cúp điện từ 07:15 09:15

Khu vực : AC539109 Võ Văn Dũng


Lý do : CBM cấp độ 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

08/06/2023 Cúp điện từ 09:30 11:30

Khu vực : AC539062 Hoàng Văn Thụ 2


Lý do : CBM cấp độ 2-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn

08/06/2023 Cúp điện từ 05:30 10:45

Khu vực : BC530124 Nhơn Thọ 1 XBT


Lý do : Di dời cột ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

08/06/2023 Cúp điện từ 13:45 15:45

Khu vực : AC530854 Mộc Ngô Mây 2


Lý do : CBM cấp độ 2-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn

08/06/2023 Cúp điện từ 05:30 10:45

Khu vực : BC530127 Thọ Sơn XBT


Lý do : Di dời cột ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn

08/06/2023 Cúp điện từ 05:30 10:45

Khu vực : BC530128 Gò Ké XBT


Lý do : Di dời cột ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn

08/06/2023 Cúp điện từ 05:30 10:45

Khu vực : BC530129 Nhơn Thọ 2 XBT


Lý do : Di dời cột ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn

08/06/2023 Cúp điện từ 05:30 10:45

Khu vực : BC530130 Vườn Mít XBT


Lý do : Di dời cột ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn

08/06/2023 Cúp điện từ 05:30 10:45

Khu vực : BC530143 Nhơn Thọ 3


Lý do : Di dời cột ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn

08/06/2023 Cúp điện từ 05:30 10:45

Khu vực : BC530709 Vườn Mít 2


Lý do : Di dời cột ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn

08/06/2023 Cúp điện từ 05:30 10:45

Khu vực : BH531014 Trường An Nhơn 3


Lý do : Di dời cột ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn

08/06/2023 Cúp điện từ 07:00 13:45

Khu vực : CC537161 TBA Mỹ Lộc 3


Lý do : Hoán chuyển MBA 320kVA Mỹ Lộc 3-320kVA XT471TQU cho MBA 250kVA Mỹ Lộc 4-XT471TQU-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn

08/06/2023 Cúp điện từ 10:15 12:15

Khu vực : CC573241 TBA Tân An 3


Lý do : Hoán chuyển MBA 400kV Tân An 3- XT473TQU cho TBA Mỹ Lộc 3-XT471TQU (lấy MBA 250kVA Mỹ Lộc 4 lắp cho TBA Tân An 3 và lấy MBA 400kVA Tân An 3 lắp cho TBA Mỹ Lộc 3).-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn

08/06/2023 Cúp điện từ 07:45 09:45

Khu vực : CC573182 TBA Mỹ Lộc 4


Lý do : Hoán chuyển MBA 250kVA Mỹ Lộc 4 XT471TQU bằng MBA 320kVA Mỹ Lộc 3-XT471TQU (lấy MBA 320kVA Mỹ Lộc 3 lắp cho TBA Mỹ Lộc 4, chuyển MBA 250kVA Mỹ Lộc 4 lắp cho TBA Tân An 3)-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn

08/06/2023 Cúp điện từ 07:45 09:45

Khu vực : CH539134 TBA 180 KVA Nguyễn Tử Các- K6 Tam Quan


Lý do : Hoán chuyển MBA 250kVA Mỹ Lộc 4 XT471TQU bằng MBA 320kVA Mỹ Lộc 3-XT471TQU (lấy MBA 320kVA Mỹ Lộc 3 lắp cho TBA Mỹ Lộc 4, chuyển MBA 250kVA Mỹ Lộc 4 lắp cho TBA Tân An 3)-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ

08/06/2023 Cúp điện từ 07:00 15:15

Khu vực : EC538163 VÂN AN


Lý do : Tháo lèo ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ

08/06/2023 Cúp điện từ 07:00 15:15

Khu vực : EC538164 VÂN HÒA


Lý do : Tháo lèo ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ

08/06/2023 Cúp điện từ 07:00 15:15

Khu vực : EC538213 VÂN AN 2


Lý do : Tháo lèo ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ

08/06/2023 Cúp điện từ 07:00 15:15

Khu vực : EH539743 Truyền tải điện Bình Định


Lý do : Tháo lèo ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong

08/06/2023 Cúp điện từ 06:30 08:00

Khu vực : DC532024 TBA UB Bình Hòa


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA UB.Bình Hòa (C72/1)- XT472/C71-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong

08/06/2023 Cúp điện từ 08:15 09:45

Khu vực : DC530251 TBA Bình Hòa 3


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Bình Hòa 3 (C72/15)- XT472/C71-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong

08/06/2023 Cúp điện từ 10:00 11:30

Khu vực : DC532027 TBA Trường Định


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Trường Định (C79/3)- XT472/C71-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong

08/06/2023 Cúp điện từ 14:00 15:30

Khu vực : DC532029 TBA An Dõng


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA An Dõng (C60/1)- XT472/C71-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong

08/06/2023 Cúp điện từ 15:45 17:30

Khu vực : DH539060 TBA Kho Bạc Tây Sơn


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Kho Bạc Tây Sơn (C30/8/2)- XT474/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Hoài Ân

08/06/2023 Cúp điện từ 07:30 08:30

Khu vực : IH539019 TBA Bãi giếng cấp nước


Lý do : Thay HTĐĐ Định kỳ-Kế hoạch-

Điện Lực Hoài Ân

08/06/2023 Cúp điện từ 09:00 10:00

Khu vực : IH539144 Trang Trại Chăn Nuôi Bảo Châu


Lý do : Thay HTĐĐ Định kỳ-Kế hoạch-

Điện Lực Hoài Ân

08/06/2023 Cúp điện từ 10:30 11:30

Khu vực : IH539120 Trạm Chăn Nuôi Trần Thị Tuyết


Lý do : Thay HTĐĐ Định kỳ-Kế hoạch-

Điện Lực Hoài Ân

08/06/2023 Cúp điện từ 13:30 14:30

Khu vực : IH539193 TBA Trang trại heo Nguyễn Phúc Ánh


Lý do : Thay HTĐĐ Định kỳ-Kế hoạch-

Điện Lực Hoài Ân

08/06/2023 Cúp điện từ 15:00 16:00

Khu vực : IH539169 Thanh Tùng


Lý do : Thay HTĐĐ Định kỳ-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

09/06/2023 Cúp điện từ 06:30 13:30

Khu vực : AC530819 Hai Bà Trưng 1


Lý do : Dựng cột sang ĐZ 22/0,4kV, xử lý hành lang tuyến-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

09/06/2023 Cúp điện từ 06:30 13:30

Khu vực : AC530829 Hoàng Diệu


Lý do : Dựng cột sang ĐZ 22/0,4kV, xử lý hành lang tuyến-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

09/06/2023 Cúp điện từ 06:30 13:30

Khu vực : AC530830 Hai Bà Trưng 3


Lý do : Dựng cột sang ĐZ 22/0,4kV, xử lý hành lang tuyến-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

09/06/2023 Cúp điện từ 06:30 13:30

Khu vực : AC530832 Phạm Hùng 1


Lý do : Dựng cột sang ĐZ 22/0,4kV, xử lý hành lang tuyến-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

09/06/2023 Cúp điện từ 06:30 13:30

Khu vực : AC539104 Phạm Ngọc Thạch 2


Lý do : Dựng cột sang ĐZ 22/0,4kV, xử lý hành lang tuyến-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

09/06/2023 Cúp điện từ 06:30 13:30

Khu vực : AH531045 TBA Phòng Cháy Chữa Cháy


Lý do : Dựng cột sang ĐZ 22/0,4kV, xử lý hành lang tuyến-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

09/06/2023 Cúp điện từ 06:30 13:30

Khu vực : AH539214 TBA Chiếu Sáng TT TM


Lý do : Dựng cột sang ĐZ 22/0,4kV, xử lý hành lang tuyến-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn

09/06/2023 Cúp điện từ 07:00 15:20

Khu vực : BC530425 TBA Nhơn Thuận 2 XBT


Lý do : Đại tu ĐZ trung áp NR Nhơn Thuận 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

09/06/2023 Cúp điện từ 06:30 13:30

Khu vực : AH539233 TBA Quy Nhơn Plaza


Lý do : Dựng cột sang ĐZ 22/0,4kV, xử lý hành lang tuyến-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn

09/06/2023 Cúp điện từ 07:00 15:20

Khu vực : BC530580 Thuận Thái XBT


Lý do : Đại tu ĐZ trung áp NR Nhơn Thuận 2-Kế hoạch-

Điện lực An Nhơn

09/06/2023 Cúp điện từ 07:00 15:20

Khu vực : BH535045 TBA chiếu sáng số 1 ĐT.631


Lý do : Đại tu ĐZ trung áp NR Nhơn Thuận 2-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong

09/06/2023 Cúp điện từ 06:30 08:00

Khu vực : DC532061 TBA UB Tây Vinh


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA UB. Tây Vinh (C103/23)- XT472/C71-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong

09/06/2023 Cúp điện từ 08:15 09:45

Khu vực : DC532063 TBA Bến Đức


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Bến Đức (C103/20/16)- XT472/C71-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong

09/06/2023 Cúp điện từ 10:00 11:30

Khu vực : DC532067 TBA Bến Đức 2


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Bến Đức 2 (C103/20/25)- XT472/C71-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong

09/06/2023 Cúp điện từ 14:00 15:30

Khu vực : DC530430 TBA Trần Hưng Đạo


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Trần Hưng Đạo (C77)- XT474/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong

09/06/2023 Cúp điện từ 15:45 17:30

Khu vực : DC538053 TBA Lê Lợi


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Lê Lợi (C56/2)- XT474/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong

09/06/2023 Cúp điện từ 15:45 17:30

Khu vực : DH534098 TBA Nhà hàng Minh Thành


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Lê Lợi (C56/2)- XT474/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn

10/06/2023 Cúp điện từ 07:15 09:45

Khu vực : CC537148 TBA Ngọc Sơn


Lý do : Di dời ĐZ 0,4kV XT2 TBA Ngọc Sơn để thi công đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TX Hoài Nhơn-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn

10/06/2023 Cúp điện từ 07:15 09:45

Khu vực : CC537150 TBA Tài Lương 2


Lý do : Di dời ĐZ 0,4kV XT2 TBA Tài Lương 2 để thi công đường kết nối ĐT 638 với ĐT 639 theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TX Hoài Nhơn-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ

10/06/2023 Cúp điện từ 07:00 09:15

Khu vực : EC538115 ỦY BAN MỸ CÁT


Lý do : Đấu nối sang tải, vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm MBA-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ

10/06/2023 Cúp điện từ 13:45 16:00

Khu vực : EC538026 XUÂN BÌNH (UB Mỹ Thành)


Lý do : Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm MBA-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

11/06/2023 Cúp điện từ 13:45 17:15

Khu vực : AH539229 TBA UBND Tỉnh


Lý do : Xử lý tiếp xúc Bushing hạ áp, tra phát quang HLT-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

12/06/2023 Cúp điện từ 07:15 11:30

Khu vực : AC530565 Hoàng Quốc Việt 1


Lý do : Xử lý rịn dầu tại van báo mức dầu MBA, CBM cấp độ 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

12/06/2023 Cúp điện từ 07:15 09:15

Khu vực : AC530602 Liên Cơ Ngô Mây


Lý do : CBM cấp độ 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

12/06/2023 Cúp điện từ 09:30 11:30

Khu vực : AC530645 Liên cơ Ngô Mây 2


Lý do : CBM cấp độ 2-Kế hoạch-

Điện Lực Quy Nhơn

12/06/2023 Cúp điện từ 13:30 17:30

Khu vực : AC530281 TĐC Xóm Cổng


Lý do : Xử lý nấc phân áp MBA bị rịn dầu, CBM cấp độ 2-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn

12/06/2023 Cúp điện từ 07:00 14:45

Khu vực : CC535145 TBA Cửu Lợi Nam


Lý do : Tháo lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp Hotline để đại tu ĐZ 22kV XT476TQU-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn

12/06/2023 Cúp điện từ 07:00 14:45

Khu vực : CC535150 TBA Song Võ 2


Lý do : Tháo lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp Hotline để đại tu ĐZ 22kV XT476TQU-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn

12/06/2023 Cúp điện từ 07:00 14:45

Khu vực : CH539221 TBA Chiếu Sáng Số 3 Lại Giang-Thiện Chánh


Lý do : Tháo lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp Hotline để đại tu ĐZ 22kV XT476TQU-Kế hoạch-

Điện Lực Bồng Sơn

12/06/2023 Cúp điện từ 09:00 16:30

Khu vực : CC535139 TBA Song Võ


Lý do : Tháo lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp Hotline để đại tu ĐZ 22kV XT476TQU-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ

12/06/2023 Cúp điện từ 07:00 15:30

Khu vực : EC530312 THUẬN ĐẠO


Lý do : Tháo lèo ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện lực Phù Mỹ

12/06/2023 Cúp điện từ 07:00 15:30

Khu vực : EC538083 Thuận An 2


Lý do : Tháo lèo ĐZ 22kV-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong

12/06/2023 Cúp điện từ 06:30 08:00

Khu vực : DC530418 TBA Làng Cam


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Làng Cam (C31/97)- XT476/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong

12/06/2023 Cúp điện từ 08:15 09:45

Khu vực : DC530420 TBA Khu Kinh tế mới AB


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Khu Kinh Tế Mới A&B (C31/77/12)- XT476/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong

12/06/2023 Cúp điện từ 10:00 11:30

Khu vực : DH534047 TBA Phát Lộc


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA Phát Lộc (C31/33/1)- XT476/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong

12/06/2023 Cúp điện từ 14:00 15:30

Khu vực : DH534057 TBA Gạch Ngói Phú Phong (HTX)


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA+ Thay định kỳ TI TBA Gạch Ngói Phú Phong (C31/23B/2)- XT476/TSO-Kế hoạch-

Điện Lực Phú Phong

12/06/2023 Cúp điện từ 15:45 17:30

Khu vực : DH534062 TBA BALE Tây Sơn


Lý do : CMB cấp độ 2 TBA ABLE Tây Sơn (C31/20/5/1)- XT476/TSO-Kế hoạch-

Nguồn : ithongtin.com

YÊU BÌNH ĐỊNH nhé

Lịch cúp điện Bình Định được cập nhật liên tục từ trung tâm điện lực quốc gia.
Lịch cắt điện có thể thay đổi, mọi người hãy liên tục cập nhật để chuẩn bị cho sản xuất và sinh hoạt.